5letá záruka

Každému produktu, který opustí naši výrobní linku, 100% věříme. Proto vám dáváme záruku plných 5 let. Přečtěte si podrobné záruční podmínky.

Záruka je poskytována spotřebiteli na výrobky společnosti SOMFY sloužící k běžnému používání ve shodě s určením výrobku.

Společnost SOMFY, spol. s r.o. poskytuje spotřebiteli na výrobky značky SOMFY bezplatně a nad rámec zákonné lhůty pro uplatnění nároku z vadného plnění nadstandardní prodlouženou záruku v trvání:

24 měsíců + 36 měsíců, celkem 5 let, na:
Údaj o délce záruky za jakost pro každý výrobek je uveden v ceníku.

pohony pro rolety, žaluzie, markýzy, interiérové zastínění, rolovací vrata a na stropní pohony pro garážová vrata, na prvky a systémy ovládání (spínače, dálkové ovladače, řídicí jednotky,...), elektrické a mechanické příslušenství, pokud nejsou z této záruky jmenovitě vyjmuty.

24 měsíců + 12 měsíců, celkem 3 roky, na:
Údaj o délce záruky za jakost pro každý výrobek je uveden v ceníku.

pohony pro posuvné a křídlové vjezdové brány a na vjezdové závory, elektronické řídicí jednotky pro vjezdové brány a závory, mechanické příslušenství a solární sady pro vjezdové brány a garážová vrata, pokud výrobky nejsou z této záruky jmenovitě vyjmuty.


Podmínky poskytování záruční doby na výrobky značky Somfy:

 • Výrobek byl instalován a uveden do provozu vyškolenou odbornou montážní firmou v souladu s technickými a provozními podmínkami výrobce.
 • Výrobek je používán k účelu, ke kterému je určen, a v souladu s návodem k užívání.
 • Veškerý servis a údržba výrobku je zajišťována odbornou montážní firmou.
 • Záruka je uplatněna před koncem trvání prodloužené záruční doby u odborné montážní firmy, která instalaci výrobku provedla.
 • Záruku je rovněž možné uplatnit přímo u dodavatele, společnosti SOMFY, spol. s r. o., a to pouze v případě zániku dodavatelské firmy, která instalaci výrobku provedla.
 • Spotřebitel předloží záruční list / fakturu / smlouvu o dílo, který/kterou obdržel od dodavatelské firmy a ve které(m) je vyznačena délka trvání záruční doby a datum instalace.

V případě uznané reklamace vadného výrobku společností SOMFY, spol. s r.o. v době trvání prodloužené záruční doby společnost SOMFY, spol. s r.o. garantuje bezplatné poskytnutí nového výrobku spotřebiteli, avšak nehradí náklady spojené s jeho výměnou. Tyto náklady jdou k tíži spotřebitele.

V případě uznané reklamace vadného výrobku značky SOMFY v době trvání prodloužené záruční doby má spotřebitel právo získat od společnosti SOMFY, spol. s r.o. bezplatně nový výrobek. Společnost SOMFY, spol. s.r.o. garantuje bezplatné poskytnutí nového výrobku spotřebiteli, avšak nehradí náklady spojené s jeho výměnou.

Nadstandardní prodloužená záruční doba začíná běžet od data výroby vyznačeného na výrobku výrobcem. V případě, že datum výroby na výrobku uvedeno není, začíná záruční doba dnem prodeje výrobku společností Somfy spol. s r.o. odběrateli. V případě zániku firmy odběratele bude záruční doba počítána od data předání výrobku odběratelem spotřebiteli a uvedení výrobku do provozu.


Prodloužená záruční doba se nevztahuje na:

 • Na výrobek, který byl rozebrán, opravován nebo jiným způsobem upravován.
 • Na vady zaviněné nesprávnou montáží, špatným elektrickým zapojením, zanedbanou či nevhodnou údržbou, nebo nevhodným použitím.
 • Na vady vzniklé následkem mimořádných provozních podmínek, zejména použitím výrobku v prostředí nadměrně prašném, vlhkém, mimořádně chladném nebo teplém (viz technické a provozní podmínky s ohledem na určení výrobku), působením chemických či agresivních látek apod.
 • Na vady způsobené přepětím na napájecím napětí, proudovým přetížením, vlivem vnějšího elektromagnetického pole apod.
 • Na vady způsobené úmyslným poškozením nebo nesprávným užíváním.
 • Na vady způsobené vyšší mocí (živelnou pohromou apod.).

Informace o 5leté záruce v PDF pro spotřebitele

Informace o 5leté záruce v PDF pro odběratele